Saga > De' > Innihald

Difference SabtaHbogh qIj QIt chaH juS ghaH Bag Cellophane Tape Bag

Jan 26, 2016

in the process of production mep bags, defined color Hoch pIm colors QIt chaH juS ghaH mep bags Sar, chel ingredient pIm, luq, nuv porgh Damo' ghaH, roD je pegh mep bags, benvam tu'lu'. Ha' start je cha' chIS 'ej transparent mep bags, example.
mIwqoqvam'e' bag laHlIj chIS 'ej transparent ghaH Dunmo'? pagh nuvpu' safer? mojpu' jatlh nap according to poj color preference bags mep chIS 'e' Qat leghmeH, laHlIj bag QIt chaH juS ghaH relatively transparent Dunmo', vaj ghu'vam SeH lo' qaSpu'DI' reduction Hap 'u' renewable ram Qu'maj mung je chIS mep bags motlh, tlhoy harm ghaj.. 'ach chIS mep bag wej pup, mo' during qaStaHvIS mep je muv bags production vaj reH 'op 'och tIq additives, 'ej nIv'e' wej Hung, transparent mep bags compared, bags mep chIS Hung be'nI'puqDaj ghuS.
'ej bags mep, mo' DeSDu' production poH wuv carbon qIj laH tI' color, vaj impurities joch ingredients je qaSnISbej loQ veb, je Sa' wej environmental protection. 'ej QIv qIj mep lo' bags Hegh neH bags veQ, vaj Sov, vaj ghewmey chup laH neH index laHlIj qIj QIt chaH juS ghaH bag everyday DawIvpu'.
chaq transparent QIt chaH juS ghaH mep bags qIj. Qochbe'ghach Soj 'ej ngevwI' definition ghaH rap, polyethylene lo' vay' mep bags pagh 'oHbe' yuQmeyDaq Soj storage SoH. vaj vISop DaneH'a', 'e' Soj vanglu'Qo'DI' logo bag products,. vaj wutlh SoH SeH neH qaStaHvIS mIw, lulIngmeH personal porgh Damo' ghaH nIHDaq!